5-годишен бизнес план

Основни акценти

Икономическата група Монбат цели да утрои EBITDA в петгодишен времеви хоризонт, достигайки 75 млн. евро. Така предвижданият интензивен растеж ще бъде постигнат по два паралелни способа, а именно:

  • Органичен ръст от настоящия бизнес модел чрез едновременно фокусиране върху пазарна експанзия и въвеждане на хибриден подход към пазара, позволяващ асемблиращи дейности от производството на територии извън България. Този способ ще повиши EBITDA на групата до нива от 42 млн. евро, което представлява увеличение от 68%, и е близко до нивата на ръст на Монбат през последните пет години.
  • Въвеждане в действие на стратегически проекти, които да осигурят както разширяване на мащаба на съществуващия бизнес модел, така и обезпечаване на източници на пределни приходи – нишова диверсификация в рециклирането и фокусирана продуктова диверсификация при литиево-йонните батерии с висока мощност. Този способ неизбежно допринася значителна част от планирания общ ръст.

Предвидените стратегически проекти представляват повишение на планираната EBITDA. След пълното операционализиране на даден стратегически проект, той ще бъде представян като част от бюджета на основната дейност, напр. както стратегическото придобиване на рециклиращата компания в Италия и респективните синергийни предимства, които вече са интегрирани в общия бюджет на икономическата група Монбат.

2017-2022 Пет години растеж

ОСНОВЕН БИЗНЕС - ОРГАНИЧЕН РЪСТЕдиници

2017*

20182019202020212022
Обеми       
батериинатурален бр.2 549 9142 922 6843 332 6403 715 8943 868 1753 950 000
олово и оловни сплавиMT46 56248 88858 21560 12960 52760 736
Економически данни и съотношения
консолидирани приходиевро '000166 477167 000198 213218 329224 672227 478
консолидирана печалбаевро '00045 19343 11352 58757 89959 58060 421
консолидирана печалба %%27%26%27%27%27%27%
консолидирана EBITDA - органичен бизнесевро '00023 40027 09835 58640 09041 41942 048
вкл. EBITDA ефект от интеграцията на Recycling Italyевро '0004 0006 5006 5006 5006 500
консолидирана EBITDA %%14%16%18%18%18%18%
EBITDA органичен ръст%16%31%13%3%2%

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИединици

2017*

20182019202020212022
мащабиране чрез придобиванияевро '0005 30013 20013 40017 00020 000
нишова диверсификация в Рециклиранеевро '0002 0003 4003 7004 2005 000
фокусирана продуктова диверсификация в Литиево-йонните батерииевро '000-1 50002 4005 0008 000
EBITDA стратегически проектиевро '0005 80016 60016 60026 20033 000

ПЛАНОВЕединици

2017*

20182019202020212022
"БАЗИСЕН" ПЛАН НА ГРУПАТА МОНБАТевро '00025 59835 58642,49046 41950 048
ПЛАН "НАЙ-ДОБЪР СЦЕНАРИИ" НА ГРУПАТА МОНБАТевро '00032 89852 18659 59067 61975 048
EBITDA темп растеж с натрупване%41%71%21%20%18%

*(не-одитирана)

Фактори, влияещи на резултатитеБюджетът на основната дейност се базира на следните водещи фактори:

  • цена на оловото на Лондонската метална борса (LME) 2 100;
  • възстановяване през 2018 година на нивата на обемите от 2016 г. и стабилизиране на ръста на обемите след 2019 година. Планираният ръст в обемите произведени единици през 2018 г. представлява 15% ръст в сравнение с 2017 г.;
  • предвижда се продажбите на олово и оловни сплави към трети страни през 2018 г. да бъдат в порядъка между 10 и 15% от целия произведен обем;
  • очаква се синергийните предимства от интегрирането на рециклиращата мощност в Италия да донесат допълнителен ръст на EBITDA;
  • очаква се EAS Batteries да понижат количеството необходима подкрепа от страна на групата за оперативните си разходи до 1,5 млн. евро чрез възвръщане на част от традиционния си бизнес както и чрез постигане на ранна комерсиализация на новото продуктово портфолио, което ще бъде въведено на пазара през четвъртото тримесечие на 2018 г.
Приложения