Календар за инвеститори

Съветът на директорите на Монбат АД приема настоящия корпоративен календар за 2018 г., като се задължава в случай, че настъпят промени в дейността на дружеството и в случай, че възникне нужда от представянето на по-голям обем информация да извърши необходимите корекции в корпоративния календар, като уведоми за това акционерите, потенциални инвеститори, заинтересованите лица чрез оповестяване на информацията до Комисия за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността по предвидения в закона ред.

2018

ноември

26.11.2018
26/11/2018 26/11/2018 Europe/Rome Оповестяване на консолидираните резултати на Монбат АД за октомври 2018 г. DD/MM/YYYY monbat-event-788 true atJqClXGvzdAKGMNtmty19246
30.11.2018
30/11/2018 30/11/2018 Europe/Rome Краен срок за приемане от СД на дружеството на консолидирания финансов отчет за ІІІ-то тримесечие на 2018 г. и за оповестяването му до КФН, БФБ и обществеността DD/MM/YYYY monbat-event-790 true atJqClXGvzdAKGMNtmty19246
30.11.2018
30/11/2018 01:00 30/11/2018 01:00 Europe/Rome Публикуване на консолидирания финансов отчет на дружеството за ІІІ-то тримесечие на 2018 г. на електронната страница на дружеството DD/MM/YYYY monbat-event-792 false atJqClXGvzdAKGMNtmty19246
30.11.2018
30/11/2018 09:00 30/11/2018 09:00 Europe/Rome Публикуване на консолидиран отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации, ISIN код BG2100023170 DD/MM/YYYY monbat-event-1567 false atJqClXGvzdAKGMNtmty19246

декември

27.12.2018
27/12/2018 27/12/2018 Europe/Rome Оповестяване на консолидираните резултати на Монбат АД за ноември 2018 г. DD/MM/YYYY monbat-event-794 true atJqClXGvzdAKGMNtmty19246

Past events

2018

октомври

септември

август

юли

юни

май

април

март

февруари

януари