Управление на резултатите и насоки

Оперативни резултати 
към трето тримесечие
2017 г. групата отчита
(евро '000)

Въпреки стагниращите търговски обеми на батерии, Монбат увеличи бизнеса си в дивизия Рециклиране, което предотврати потенциален срив в резултатите. Респективно, Монбат постига устойчив органичен ръст в нивата на EBITDA и нетна печалба на годишна база (Y-t-Y).

Приходи

117 462

+ 26,87% спрямо същия период на 2016 г.

EBITDA

19 587

+16,81% спрямо същия период на 2016 г.

Нетна печалба

11 985

+24,00% спрямо същия период на 2016 г.

Фактори за оперативния резултат
към трето тримесечие
2017 г. групата отчита
(евро '000)

Органичният ръст на EBITDA на консолидирана база се обуславя от ръста на EBITDA в дивизия Рециклиране, отразявайки про-активната стратегия на икономическата група в пренасочване на бизнес фокуса си през 2018 година.

EBITDA Батерии

7 633

-33% спрямо същия период на 2016 г.

EBITDA Рециклиране

10 108

+90% спрямо същия период на 2016 г.

EBITDA Други бизнес дейности

1 846

+ 1341% спрямо същия период на 2016 г.

Годишен резултат 2017 г. 
групата отчита (евро '000)

Въпреки предизвикателствата, които повлияха на търсенето на батерии, обусловени от поведението на цената на оловото, Монбат успя да се възползва напълно от предимствата на вертикално интегрирания си бизнес модел. Икономическата група Монбат ще завърши годината с устойчив органичен ръст на ниво EBITDA и нетната печалба.

Консолидирана групова

EBITDA

24 792

+9,10% спрямо същия период на 2016 г.

EBITDA на бизнес сегмент Oловно-кисели батерии

23 464

 -1,53% спрямо същия период на 2016 г.