Управление на резултатите и насоки

Оперативни резултати 
към второ тримесечие 
2018 г. групата отчита 
(евро '000)



Приходи

68 299

- 9.71% спрямо същия период на 2017 г.

EBITDA

7 389

- 35.78% спрямо същия период на 2017 г.

Нетна печалба

1 513

-75.94% спрямо същия период на 2017 г.

Фактори за оперативния резултат 
към второ тримесечие 
2018 г. групата отчита 
(евро '000)



EBITDA Батерии

4 545

-0.55% спрямо същия период на 2017 г.

EBITDA Рециклиране

4 293

-33.65% спрямо същия период на 2017 г.

EBITDA Други бизнес дейности

-1 449

- 412.13% спрямо същия период на 2017 г.

Годишен резултат 2018 г. 
групата отчита (евро '000)



Консолидирана групова

EBITDA

18 413

-8.17% спрямо същия период на 2017 г.

EBITDA на бизнес сегмент Oловно-кисели батерии

20 482

 -2.69% спрямо същия период на 2017 г.