Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през декември 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на

ФИНАНСОВИ
27 януари 2020

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през декември 2019 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 29 285 хил. лева, което представлява нарастване от 35,30 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец декември 2018 г.

Консолидираните данни за 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 339 843 хил. лева, което представлява увеличение от 15,50 %  в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за 2018 г.

 

Реализираният консолидиран резултат от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец декември 2019 г. е загуба в размер на 3 946 хил. лева, което представлява увеличение от 22.5 % спрямо съпоставимия период.

Консолидираните данни за 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба от продължаваща дейност преди облагане с данъци в размер на 11 809 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 1153.6 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба от продължаваща дейност преди облагане с данъци за 2018 г.

Консолидираните данни за 2019 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба от продължаваща и преустановена дейност преди облагане с данъци в размер на 14 023 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 1080.60 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за 2018 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през декември 2019 г. консолидирана EBITDA от продължаваща дейност в размер на 1 794 хил. лева, което представлява увеличение от 285.50 % в сравнение  с постигнатото през декември 2018 г. 

EBITDA с натрупване от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) за 2019 г. е в размер на 36 190 хил. лева, което представлява ръст от 60,30 % спрямо 2018 г.

 

Бележка:

1)               Печалбата от преустановена дейност за 2019 г. включва счетоводния ефект във връзка с деконсолидацията на бизнес сегмент лед осветление.

2)               Резултатите за декември 2019 г. включват:

а. Отчитането на разходи за амортизация върху справедливата стойност, призната по отношение на дълготрайните активи, придобити в бизнес комбинацията на Piombifera Italiana в размер на около 733 хил. лева;

б. Разходи за лихви по отношение на купонното плащане на емисията облигации, извършено на 20.01.2020, в размер на около 815 хил. лева и допълнителни лихвени разходи, свързани с ефективния лихвен процент на емисията облигации (за повече подробности вижте Консолидирания Финансов Отчет на Монбат за 2018 г. - бележка 23) в размер на около 1 300 хил. лева.

Приложения: