Корпоративно управление

Икономическата група Монбат се придържа към Националния кодекс за корпоративно управление и осъществява дейността си в пълно съответствие с принципите и разпоредбите на кодекса

Монбат е част от група предприятия по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството и е предприятие-майка, притежаващо над 50% от гласовете в Общото събрание на няколко дъщерни дружества.
В допълнение към Националния кодекс за корпоративно управление, икономическата група Монбат прилага следните практики за корпоративно управление: Препоръки на Глобалния договор на ООН.

Дейността на Съвета на директорите на Монбат АД е осъществявана в пълно съответствие с нормативните изисквания, заложени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, в устава на дружеството, както и в Националния кодекс за корпоративно управление.

Корпоративното ръководство на Монбат АД счита, че няма части на Националния кодекс за корпоративно управление, които дружеството не спазва. Кодексът се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”. Това означава, че дружеството спазва Кодекса, а в случай на отклонение, неговото ръководство следва да изясни причините за това.

Корпоративна структура

Корпоративна структура

Corporate Structure

Съвет на директорите

Съвет на директорите

Монбат има едностепенна система за управление.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите, включващ следните членове:

Атанас Бобоков
Атанас Бобоков

Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор

Атанас Бобоков

Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор

Атанас Бобоков е завършил висше образование в Университета за национално и световно стопанство, София.
Визионер и предприемач, през 1993 г. той е съосновател на Приста Ойл Холдинг ЕАД и е основна движеща сила на групата Монбат, заедно с екипа от професионалисти и лидери в корпоративното управление.
Атанас Бобоков обединява познанията си относно бизнеса с батерии и рециклиране с обхватни лидерски позиции както в Групата, така и в различните бизнес организации, които управлява: Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес, Фондация Братя Бобокови, Асоциация на индустриалния капитал в България и Национална комисия по корпоративно управление.
Г-н Бобоков успешно ръководи развитието на Монбат от приватизацията на дружеството до световноизвестна интегрирана икономическа група, която работи в рециклирането, производството на оловно-кисели батерии и литиево-йонни високоенергийни клетки и системи с висока мощност.

Флориан Хют
Флориан Хют

Член на Съвета на директорите

Флориан Хют
Член на Съвета на директорите

Флориан Хют е партньор на CEECAT Capital и член на Инвестиционния консултативен комитет. Флориан отговаря за инвестициите на групата в регионите Югоизточна Европа и Централна и източна Европа и осъществява сделки в Украйна, България, Русия, Румъния и Хърватия. Той се присъединява към ADM Capital през 2008г. от DEG, където повече от три години участва в управлението на акции, мецанин и дългови портфейли на развиващите се пазари в размер на приблизително 130 милиона евро. Преди DEG, в продължение на пет години Флориан се занимава с транзакционните услуги на KPMG в Кьолн, Германия, като се фокусира върху due diligence и оценяване.

Флориан има магистърска степен по бизнес администрация и CFA сертификат, и е дипломиран експерт-счетоводител.

Пламен Бобоков
Пламен Бобоков

Член на Съвета на директорите

Пламен Бобоков

Член на Съвета на директорите

Пламен Бобоков е завършил Юридическия факултет на Софийския Университет Св. Климент Охридски през 1993 г. Заедно с брат си Атанас Бобоков основават Приста Ойл Груп.
В момента Пламен Бобоков е Председател на Съвета на Директорите Приста Ойл Холдинг ЕАД и член на Съвета на Директорите на Монбат АД. Съосновател е на Фондация Братя Бобокови (проучване и опазване на културно-историческото наследство); Почетен консул на Украйна в Република България в гр.Русе; Почетен гражданин на Русе; Член на Съвета на настоятелите на Русенския Университет Ангел Кънев; Член на Управителния Съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) с два пълни мандата в борда.

Пламен Бобоков също е основен частен инвеститор в многофункционалната спортна зала Булстрад Арена - най-важният и успешен проект за подобряване на градската среда в родния му град Русе; Съосновател на Първия частен нумизматичен музей в България; Съосновател на фондация Процес-пространство с предмет на дейност подпомагане развитието и популяризирането на съвременното и модерно изкуство, и създаването на тематичен музей; Изтъкнат меценат и благодетел.

Петър Бозаджиев
Петър Бозаджиев

Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Петър Бозаджиев

Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Петър Бозаджиев е изпълнителен директор на групата Монбат и член на Съвета на директорите на Монбат АД. В това си качество той активно участва в развитието и устойчивия растеж на Монбат. Непосредствено преди това г-н Бозаджиев е финансов директор на групата Монбат в продължение на пет години, както и програмен мениджър на програмата за дългосрочна оптимизация и усъвършенстване в групата.

Г-н Бозаджиев е също и управител на Monbat Holding GmbH – дружеството, в което са преобразувани новопридобитите дружества за литиево-йонни батерии Gaia и EAS Germany и които ще донесат на Монбат диверсифициран поток от бизнес дейности през следващите пет години.

Петър Бозаджиев има дългогодишен опит в корпоративния мениджмънт и бизнес трансформации, които са били негова основна сфера на дейност като старши мениджър в PwC Consulting, IBM Global Business Services и KPMG Operational Restructuring.

Стоян Сталев
Стоян Сталев

Независим член на Съвета на директорите

Стоян Сталев

Независим член на Съвета на директорите

Стоян Сталев е доктор по право, с научни интереси и практика в областта на международното частно и морско право.
Неговата академична дейност като доцент в Института по правни науки към БАН, както и професионалният му опит в редица корпоративни ръководства и държавна администрация го правят изключително важен член на корпоративното ръководство на Монбат.
Като правен съветник на президента на Република България - Желю Желев, посланик на Република България в Германия и посланик на Република България в Турция, министър на външните работи в правителството на г-н Стефан Софиянски и изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, г-н Сталев има значителен принос за подобряването на икономическата и про-бизнес ориентирана обществена политика в страната.

Александър Чаушев
Александър Чаушев

Независим член на Съвета на директорите

 

Александър Чаушев

Независим член на Съвета на директорите

 

Александър Чаушев завършва Московския държавен институт за международни отношения и развива своя опит като експерт в Министерството на икономиката, както и като мениджър и изпълнителен директор в различни български компании, сред които Нафта Трейдинг АД, Агрохолд АД, Лукойл България ЕООД, Литаско България.
В последните години, благодарение на своя опит и познания, Александър Чаушев става изпълнителен член на Съвета на директорите на ДК - Домостроене АД, член на Съвета на директорите на Експо Груп АД и член на Съвета на директорите на Софарма.

Николай Тренчев
Николай Тренчев

Независим член на Съвета на директорите

Николай Тренчев

Независим член на Съвета на директорите

Николай Тренчев е магистър по право от Софийския университет Св. Климент Охридски. Той е адвокат към Софийска адвокатска колегия с дългогодишен опит. Адв. Тренчев е съдружник в адвокатска кантора Тренчев, Костова и съдружници. Професионалният му опит включва длъжности като съдия в Софийски градски съд, старши юрист в държавната администрация и член на различни корпоративни ръководства на български и чуждестранни компании. Адв. Тренчев е професионалист с експертиза в областта на корпоративното право, сливания и придобивания и приватизация.
Изпълнявал е длъжността старши юрисконсулт на Комитета по транспорт и съобщения в 39-то и 49-то Народно събрание на Република България.
Николай Тренчев е член на Съвета на директорите на Монбат АД от 1998 г. до настоящия момент.

проф.дн.д-р Евелина Славчева
проф.дн.д-р Евелина Славчева

Независим член на Съвета на директорите

проф.дн.д-р Евелина Славчева

Независим член на Съвета на директорите

Евелина Славчева е професор в Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС) към Българска академия на науките (БАН). Нейните научни постижения са в областта на електрокатализата, водородните технологии и електрохимичните източници на енергия: горивни клетки, генериране и съхранение на водород, батерии. Г-жа Славчева притежава магистърска степен по електрохимия от Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България и докторска степен от БАН.
Нейната научна и професионална кариера преминава през Националната физическа лаборатория, Тедингтън, Великобритания, Британското кралско научно дружество Института по приложна наука, Изерлоон, Института по физическа и теоретична химия към Университета в Бон, Рейнско-Вестфалския технически университет - Аахен, Германия. Нейният професионален опит включва и практически позиции като Национален координатор на научноизследователските проекти на ЕС, координатор на двустранното сътрудничество на регионално и международно ниво, лидер на многобройни научноизследователски проекти.
Проф. Славчева е ръководител на докторанти, автор и съавтор на повече от 90 научни публикации, добре цитирани в специализираната литература. Тя е член на Българското електрохимично дружество, Българското водородно общество, Международното дружество по електрохимия и Асоциацията Мария Кюри.

Йордан Карабинов
Йордан Карабинов

Независим член на Съвета на директорите

Йордан Карабинов

Независим член на Съвета на директорите

Йордан Карабинов е сертифициран MBA, ACCA, CIA. Г-н Карабинов придобива бакалавърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България.
Той започва кариерата си в PricewaterhouseCoopers в София през 1997 г. През 2001 г. се премества в Нидерландия, където работи за Alcatel-Lucent, General Electric и ArvinMeritor, като извършва вътрешни одити и специални разследвания в 14 държави в Европа, САЩ и Австралия. Г-н Карабинов защитава през 2004 г. магистърска степен по бизнес администрация от IMD, Швейцария.
От 2009 г. г-н Карабинов е управляващ съдружник на JK & Partners - дружество, специализирано в услуги в областта на вътрешния одит и управлението на риска. От 2013 г. г-н Карабинов е председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България.

Функции и задължения

Съветът на директорите

 • насочва и контролира независимо и отговорно дейността на дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.
 • следи за резултатите от дейността на дружеството на тримесечна и годишна база и при необходимост инициира промени в управлението на дейността.
 • третира равнопоставено всички акционери, действа в техен интерес и с грижата на добър търговец.
 • е осигурил и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност.
 • дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. Съветът на директорите има приет Етичен кодекс.

Дружеството има разработена и функционираща система за управление на риска и вътрешен одит, както и финансово-информационна система.

Комитети

Комитети

 • Одитният комитет се избира ежегодно от Общото събрание на акционерите. Комитетът прилага система за вътрешен контрол, която също идентифицира рисковете, пред които може да бъде изправено дружеството при осъществяване на дейността си и която насърчава ефективното управление на тези рискове. Тази система също обезпечава ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Правомощията, обхватът на дейността, начинът на функциониране и отчитане са детайлно регламентирани в Статута на Одитния комитет.
 • Комитет за материално стоково обезпечаване на стратегически суровини - ръководи процеса на вземане на решения и изпълнение на материалния баланс на групата и свързаните парични потоци.
 • Комитет по възнагражденията и компенсациите – подпомага предварителните дейности, предложенията и съветите относно възнагражденията, като подготвя в това число и предложения за Съвета на директорите относно политиката за възнаграждения на директорите и ключовия ръководен персонал, приета от Дружеството.
 • Трежъри комитет – управлява свързаното с групата стратегическо финансиране и оперативните парични потоци.
 • Комитет за разработване на нови продукти - създаден е с цел прилагане на по-структуриран процес на разработване на нови продукти, който има за цел не само да ръководи процеса на създаване на идеи и нови продукти, но и да действа като предварителна проверка на производството и пускането на пазара на новия продукт на ранен етап. По този начин ефективността на процеса се увеличава и рисковете от разхищаване на ресурси, като време и пари, са сведени до минимум.
 • Комитет по устойчиво развитие – създаден с цел систематизиране на програмата за устойчивост и изпълнение на действията в рамките на групата и по отношение на всички заинтересовани лица Комитетът по устойчиво развитие насочва усилията на групата към устойчиви принципи на управление и контролира всички приложими дейности в трите основни области – околна среда, хора и бизнес. Членове на комисията са Главният изпълнителен директор, Изпълнителният директор, директор Човешки капитал, директор за връзки с инвеститорите, директор Маркетинг и комуникации, директор Осигуряване на качеството.
Акционери

Акционери

shareholders

capital structure bg