Корпоративно управление

Икономическата група Монбат се придържа към Националния кодекс за корпоративно управление и осъществява дейността си в пълно съответствие с принципите и разпоредбите на кодекса

Монбат е част от група предприятия по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството и е предприятие-майка, притежаващо над 50% от гласовете в Общото събрание на няколко дъщерни дружества.

Дейността на Съвета на директорите на Монбат АД се осъществява в пълно съответствие с нормативните изисквания, заложени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, в устава на дружеството, както и в Националния кодекс за корпоративно управление.

Корпоративното ръководство на Монбат АД счита, че няма части на Националния кодекс за корпоративно управление, които дружеството не спазва. Кодексът се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”. Това означава, че дружеството спазва Кодекса, а в случай на отклонение, неговото ръководство следва да изясни причините за това.

Корпоративна структура

Корпоративна структура

Съвет на директорите

Съвет на директорите

Монбат има едностепенна система за управление.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите, включващ следните членове:

Виктор Спириев
Виктор Спириев

Изпълнителен Член на Съвета на директорите

Виктор Спириев

Изпълнителен член на Съвета на директорите


Г-н Спириев е дългогодишен член на финансовия екип на компаниите Монбат и Приста ойл, като е заемал поста Групов финансов директор на Монбат Груп от август 2017 до август 2021. Част е от Групата Монбат от 2016 година, когато заема позицията на Главен финансов контрольор. Преди това е бил МСФО специалист и Mениджър консолидиране в Приста Ойл Груп от октомври 2013 до 2016 година, а преди е бил и старши одитор в PriceWaterhouseCoopers.

Виктор притежава солиден одиторски опит, придобит по време на професионалните му ангажименти като старши одитор в PwC.

През 2013 година придобива ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) квалификация. През 2019 година печели наградата CFO OF THE YEAR 2018 в категория Ликвидност и риск на конкурс, одобрен от Forbes и организиран от на E&Y България.

Завършил е бизнес администрация в Американския университет в България като Summa Cum Laude.

Чавдар Данев
Чавдар Данев

 Председател на Съвета на директорите

Чавдар Данев

Председател на Съвета на директорите

Чавдар Данев е завършил икономическа кибернетика в Московския Институт за Управление (сега Държавен Университет за Управление) Москва, Русия  през 1987 г. Има научна степен – Доктор по икономика след защита на дисертация през 1991 година.

Чавдар Данев е с дългогодишен опит във финансово-банковата система, както и в корпоративни структури преди присъединяването си към екипа на Приста ойл Холдинг през 2004 година.

Понастоящем е Член на Управителния Съвет на Приста ойл Холдинг ЕАД и член на Съвета на директорите на Монбат АД.


Петър Бозаджиев
Петър Бозаджиев

Член на Съвета на директорите

Петър Бозаджиев

Член на Съвета на директорите 

Петър Бозаджиев е Главен Оперативен Директор на групата Монбат и член на Съвета на директорите на Монбат АД. Преди това г-н Бозаджиев е финансов директор на групата Монбат в продължение на пет години, както и програмен мениджър на програмата за дългосрочна оптимизация и усъвършенстване в групата.

Г-н Бозаджиев е също и управител на Monbat Holding GmbH – дружеството, в което са преобразувани новопридобитите дружества за литиево-йонни батерии Gaia и EAS Germany и които ще донесат на Монбат диверсифициран поток от бизнес дейности през следващите пет години.

Петър Бозаджиев има дългогодишен опит в корпоративния мениджмънт и бизнес трансформации, които са били негова основна сфера на дейност като старши мениджър в PwC Consulting, IBM Global Business Services и KPMG Operational Restructuring.

Петър Христов
Петър Христов

Член на Съвета на директорите

Петър Христов

Член на Съвета на директорите

Петър Христов завършва СА „Димитър А. Ценов“ в гр. Свищов. В кариерното си развитие заема ръководни длъжности в “Пощенска банка” АД, Монтана и ТУ „Държавен финансов контрол”, Монтана.

Присъединява се към екипа на Монбат АД през 1998-ма година.

В Дружеството е заемал длъжности като главен счетоводител, изпълнителен директор, главен оперативен директор и член на УС. От 2015-та година е Прокурист на Монбат АД. Член на Съвета на директорите в "Монбат Ен Би Пи" ЕАД.

проф.дн.д-р Евелина Славчева
проф.дн.д-р Евелина Славчева

Независим член на Съвета на директорите

проф.дн.д-р Евелина Славчева

Независим член на Съвета на директорите

Евелина Славчева е професор в Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС) към Българска академия на науките (БАН). Нейните научни постижения са в областта на електрокатализата, водородните технологии и електрохимичните източници на енергия: горивни клетки, генериране и съхранение на водород, батерии. Г-жа Славчева притежава магистърска степен по електрохимия от Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България и докторска степен от БАН.
Нейната научна и професионална кариера преминава през Националната физическа лаборатория, Тедингтън, Великобритания, Британското кралско научно дружество Института по приложна наука, Изерлоон, Института по физическа и теоретична химия към Университета в Бон, Рейнско-Вестфалския технически университет - Аахен, Германия. Нейният професионален опит включва и практически позиции като Национален координатор на научноизследователските проекти на ЕС, координатор на двустранното сътрудничество на регионално и международно ниво, лидер на многобройни научноизследователски проекти.
Проф. Славчева е ръководител на докторанти, автор и съавтор на повече от 90 научни публикации, добре цитирани в специализираната литература. Тя е член на Българското електрохимично дружество, Българското водородно общество, Международното дружество по електрохимия и Асоциацията Мария Кюри.

Кайл Андерсън
Кайл Андерсън

Независим член на Съвета на директорите

Кайл Андерсън

Независим член на Съвета на директорите

Кайл Андерсън е основател на компанията CPA KPA и има повече от дванадесет години опит в работата като данъчен специалист. Той е бивш професионалист в областта на публичното счетоводство, работил в PricewaterhouseCoopers LLP и CliftonLarsonAllen LLP. Кайл получава магистърска степен Business Tax от Университета в Минесота и бакалавърска степен от Университета на Уисконсин-Медисън. Кайл е дипломиран експерт-счетоводител, регистриран в Счетоводния съвет на Минесота (сертификат № 30201). В младежките си години Кайл живее и работи като учител по английски в Русия, Украйна и Еквадор и говори свободно руски и испански език.

Функции и задължения

Съветът на директорите

 • насочва и контролира независимо и отговорно дейността на дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.
 • следи за резултатите от дейността на дружеството на тримесечна и годишна база и при необходимост инициира промени в управлението на дейността.
 • третира равнопоставено всички акционери, действа в техен интерес и с грижата на добър търговец.
 • е осигурил и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност.
 • дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. Съветът на директорите има приет Етичен кодекс.

Дружеството има разработена и функционираща система за управление на риска и вътрешен одит, както и финансово-информационна система.

Комитети

Комитети

 • Одитният комитет се избира ежегодно от Общото събрание на акционерите. Комитетът прилага система за вътрешен контрол, която също идентифицира рисковете, пред които може да бъде изправено дружеството при осъществяване на дейността си и която насърчава ефективното управление на тези рискове. Тази система също обезпечава ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Правомощията, обхватът на дейността, начинът на функциониране и отчитане са детайлно регламентирани в Статута на Одитния комитет.
 • Комитет за материално стоково обезпечаване на стратегически суровини - ръководи процеса на вземане на решения и изпълнение на материалния баланс на групата и свързаните парични потоци.
 • Комитет по възнагражденията и компенсациите – подпомага предварителните дейности, предложенията и съветите относно възнагражденията, като подготвя в това число и предложения за Съвета на директорите относно политиката за възнаграждения на директорите и ключовия ръководен персонал, приета от Дружеството.
 • Трежъри комитет – управлява свързаното с групата стратегическо финансиране и оперативните парични потоци.
 • Комитет за разработване на нови продукти - създаден е с цел прилагане на по-структуриран процес на разработване на нови продукти, който има за цел не само да ръководи процеса на създаване на идеи и нови продукти, но и да действа като предварителна проверка на производството и пускането на пазара на новия продукт на ранен етап. По този начин ефективността на процеса се увеличава и рисковете от разхищаване на ресурси, като време и пари, са сведени до минимум.
 • Комитет по устойчиво развитие – създаден с цел систематизиране на програмата за устойчивост и изпълнение на действията в рамките на групата и по отношение на всички заинтересовани лица Комитетът по устойчиво развитие насочва усилията на групата към устойчиви принципи на управление и контролира всички приложими дейности в трите основни области – околна среда, хора и бизнес. Членове на комисията са Главният изпълнителен директор, Изпълнителният директор, директор Човешки капитал, директор за връзки с инвеститорите, директор Маркетинг и комуникации, директор Осигуряване на качеството.
Акционери

Акционери

capital structure bg

Приложения