5-годишен бизнес план

Групата на Монбат има за цел да увеличи EBITDA за 5-годишния хоризонт, достигайки 41.741 млн. евро от съществуващите бизнес операции, както и да реализира нови стратегически проекти с допълнителен EBITDA ефект от около 6.815 млн. евро и общ комбиниран ефект от 48.556 млн. евро през 2027 г. Така предвижданият интензивен растеж ще бъде постигнат чрез два паралелни способа, а именно:

 • Ръст от настоящия бизнес модел:
  • Чрез съсредоточаване върху разширяването на пазара, увеличаване на продадените обеми, подобряване на продуктовия микс (фокус върху видовете батерии с по-висок марж), нови експортни пазари за дивизия Батерии, чрез използване на пълен производствен капацитет на съоръженията в България и увеличаване на портфолиото от клиенти.
  • Чрез постигане на максимален капацитет и разгръщане на потенциала на оптимизацията и ефективността на нашия завод за производство на батерии в Тунис в рамките на 5-годишен хоризонт, чрез увеличаване на местния пазарен дял и значително увеличаване на обема на износа.
  • Чрез фокусиране върху подобряването и увеличаването на производствения капацитет на заводите за рециклиране на Групата и оптимизирането на технологичните разходи,  включително инвестиране в нови енергоспестяващи производствени инсталации, чрез които да се увеличи максимално производство на олово и оловни сплави и да се поддържа пълно покритие на нарастващите производствени нужди за бизнес сегмента на батериите.
  • Чрез използване на съществуващия ресурсен потенциал на основните пазари за скрап батерии в Европа за по-нататъшно увеличаване на вътрешното производство на олово и оловни сплави, като по този начин да се постигне допълнителен положителен ефект в реализираната брутна печалба.
  • Чрез покриване на местните нужди на олово и оловни сплави в Тунис посредством новопостроено модерно съоръжение за рециклиране.
  • Този способ ще повиши EBITDA на групата до ниво от 41.741 млн. евро.                
 • Въвеждане в действие на стратегически проекти, които да осигурят както разширяване на мащаба на съществуващия бизнес модел,така и въвеждането на изцяло нови технологии и източници на печалба –  например продуктова диверсификация при биполярните батерии, която ще доведе до 6,815 млн. евро допълнителна EBITDA след достигане на пълния производствен капацитет. След като стратегическият проект за производство на биполярни батерии бъде напълно реализиран, той ще бъде представен като част от бюджета на основните бизнес дейности.

2023-2027 Пет години растеж

ОСНОВЕН БИЗНЕС - ОРГАНИЧЕН РЪСТЕдиници2021 Actual2022 Actual2023 FCST2024 B2025 B2026 B2027 B
Обеми     
Реализирани батерии - Монбатбр.3,417,5402,649,0402,774,0003,229,6813,486,9323,708,8863,895,288
Реализирани Батерии - Нурбр.-222,000386,000555,478708,334879,778984,978
Реализирани обеми общо за Групатабр.3,417,5402,871,0403,160,0003,785,1594,195,2664,588,6644,880,267
% растеж в обемите%11.0%-16.0%10.1%19.8%10.8%9.4%6.4%
Олово и Оловни сплави - Вътрешно-групова консумацияMT44,27539,95640,35644,57549,62652,57854,912
Олово и Оловни сплави - Продажби към трети страниMT2,1613,5913,6503,000---
Олово и Оловни сплави - Сплави богати на антимониеви и калайMT369946457400403428441
Консолидирани Приходи от продължаваща дейностЕвро '000187,829192,133202,205235,065250,851271,566289,399
Консолидирана брутна печалба от продължаваща дейност (без амортизационни отчисления)Евро '00045,52541,62046,24359,55864,45668,96272,926
Консолидирана печалба от продължаваща дейност%24.2%21.7%22.9%25.3%25.7%25.4%25.2%
Консолидирана EBITDA от продължаваща дейностЕвро '00023,05617,69620,91431,64535,45938,92041,741
Нормализации свързани с обезценка на финансови активи/пасиви и провизия за сепараторЕвро '000654246-----
Консолидирана нормализирана EBITDA от продължаваща дейностЕвро '00023,71117,94220,91431,64535,45938,92041,741
Консолидирана нормализирана EBITDA от продължаваща дейност%12.6%9.3%10.3%13.5%14.1%14.3%14.4%
Органичен ръст на консолидираната нормализирана EBITDA от продължаваща дейност%33%-23%18%51%12%10%7%
EBITDA СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
Производство на Биполярни батерииЕвро '000---(842)2,8996,8156,815

Фактори, влияещи на резултатите

Бюджетът на основната дейност се базира на следните водещи фактори:

 • Цена на оловото на Лондонската метална борса (LME) 2 000 евро за тон.
 • Нарастване на обемите, както на продадените батерии, така и на произведените олово и оловни сплави за вътрешна нужда.
 • Очакваното нарастване в продажбите на батериите се дължи на навлизането в нови географски пазара, придобиването на Nour Group в Тунис, увеличаване на производствения капацитет и възстановяване на пазарните позиции.
 • Очакваното нарастване на произведените олово и оловни сплави е по линията на увеличаване в оперативната дейност на Piombifera Italiana и новопостроените рециклиращи мощности в Тунис.
 • Предвижда се вътрешното потребление на олово и оловни сплави да бъде напълно покрито от завода за рециклиране през периода 2023-2027 г., а излишъкът от произведените количества да бъде продаден на трети страни.

Приложения