Информация за облигации

Конвертируемите облигации са издадени на основание решение на Съвета на директорите(СД) на МОНБАТ АД, прието на заседание на СД от 10.10.2017г. Проспектът за първично публично предлагане на конвертируеми облигации от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН № 1459–E от 21.11.2017 г-
Данни за емисията
Наименование Монбат АД-София
Борсов код 5MBA
ISIN код на емисията BG2100023170
Вид ценни книжа Облигации (корпоративни)
Брой ценни книжа 28 015
Пазарна партида 1
Дата на въвеждане на търговия 13-02-2018
Следващо лихвено плащане 20-07-2023
Пазар Сегмент за облигации - БФБ София АД
Параметри на емисията
Дата на издаване 20-01-2018
Падеж 20-01-2025
Размер на емисията 28 015 000
Номинална стойност 1 000.0000
Валута EUR
Купон и вид 6 м. ЕURIBOR + 3.00%, но не по-малко от 3.00%
Брой плащания (годишно) 2
Конвенция ACT/365L
Текуща стойност на лихвения процент 5.843%
Приложения