Създаване на добавена стойност

Монбат демонстрира ръст и устойчивост при създаването на добавена стойност. В основата на този успех са качествените оперативни резултати, които произтичат от силата на вертикалната интеграция в групата и естественото хеджиране. Въз основа на тези резултати, Монбат успява да обезпечи следващото стъпало на растеж, чрез инвестициите в нови източници на пределни приходи, респективно увеличи значително добавената стойност на групата през 2021 г.

index

Източник на богатство (база последни 12 месеца към първо тримесечие на 2021 г.)

0 Източник на богатство
Множител (EV) – 7,71 пъти
14,3% в сравнение с предходната година
1 Добавена стойност на групата
EV - 159 516 (евро '000)
3,4% в сравнение с предходната година
2 Печалба на акционерите
Доходност на акция – 0,07 евро
421% в сравнение с предходната година
3 Оперативен резултат
EBITDA - 20 679 (евро '000)
12,6% в сравнение с предходната година
4 Оценка
M/B – 0.67 пъти
11,4% в сравнение с предходната година

Икономическата група на Монбат демонстрира устойчиви оперативни резултати по време на последните 12 месеца към първото тримесечие на 2021 г., 2020 г. и 2019 г. въпреки трудната икономическа ситуация, произтичаща от Covid – 19 пандемията и други събития от нерегулярен характер.

Има покачване в нивата на EBITDA от 12,6% на годишна база (20 679 милиона евро за последните 12 месеца към първото тримесечие на 2021 г.), най – вече поради подходящите действия, предприети от ръководството за противодействие на неприятната пандемична ситуация и други събития от нерегулярен характер.

Приложения