Създаване на добавена стойност

Монбат демонстрира ръст и устойчивост при създаването на добавена стойност. В основата на този успех са качествените оперативни резултати, които произтичат от силата на вертикалната интеграция в групата и естественото хеджиране. Въз основа на тези резултати, Монбат успява да обезпечи следващото стъпало на растеж, чрез инвестициите в нови източници на пределни приходи, респективно удвои добавената стойност на групата през 2021 г.

index

Източник на богатство (база TTM към трето тримесечие на 2017 г.)

0 Източник на богатство
Множител (EV) – 9,83 пъти
10% в сравнение с предходната година
1 Добавена стойност на групата
EV - 250 923 (евро '000)
24% в сравнение с предходната година
2 Печалба на акционерите
Доходност на акция – 0,38 евро
18% в сравнение с предходната година
3 Оперативен резултат
EBITDA - 25 513 (евро '000)
12% в сравнение с предходната година
4 Оценка
M/B – 2 пъти
30% в сравнение с предходната година

За последните 12 месеца (на база TTM) икономическата група Монбат показва (към трето тримесечие на 2017 г.) добре балансиран растеж във всичките четири аспекта на корпоративното богатство на групата. Това се изразява в устойчив множител Добавена стойност на групата (EV) от 9,83 пъти.

Крайъгълен камък при създаването на силна стойност в икономическата група Монбат са качествените оперативни резултати, представени от 12% увеличение на EBITDA (25, 513 млн. евро) и 12% увеличение на нетната печалба (14, 100 млн. евро).

Стабилната оперативна печалба EBITDA води до увеличение на стойността на групата с 24% (250, 923 млн. евро), заедно с постепенното увеличение на цената на акциите от 8,4 лв. на 11,1 лв. Последното представя и принципната оценка на оперативните резултати на Монбат.

Високата нетна печалба води до стабилен ръст на доходност на акция (EPS) с 18%.

Общият ръст от 21% на пазарната капитализация (186 млн. евро) оказва допълнително влияние върху постепенно подобреното съотношение M/B, което достига 2 пъти и представлява здравословен ръст от 30%.