Управление на резултатите и насоки

Оперативни резултати 
към четвърто тримесечие 
2018 г. групата отчита 
(евро '000)

Приходи

150 288

- 6.14% спрямо същия период на 2017 г.

EBITDA

12 292

- 38.70% спрямо същия период на 2017 г.

Нетна Печалба след данъци без ефекти на изгодни покупки

1 580

-85.05% спрямо същия период на 2017 г.

Фактори за оперативния резултат 
към четвърто тримесечие 
2018 г. групата отчита 
(евро '000)

EBITDA Батерии

9 414

2.98% спрямо същия период на 2017 г.

EBITDA Рециклиране

5 436

-56.49% спрямо същия период на 2017 г.

EBITDA Други бизнес дейности

-2 558

- 61.40% спрямо същия период на 2017 г.

Годишен резултат 2018 г. 
групата отчита (евро '000)Консолидирана групова

EBITDA

12 292

-33.24% спрямо същия период на 2017 г.

EBITDA на бизнес сегмент Oловно-кисели батерии

13 423

 -34.46% спрямо същия период на 2017 г.