Управление на резултатите и насоки

Оперативни резултати 
към първо полугодие
2019 г. групата отчита 
(евро '000)

Приходи

80 922

19.53% спрямо същия период на 2018 г.

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

9 440

66.98% спрямо същия период на 2018 г.

НЕТНА ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ

3 436

927.68% спрямо същия период на 2018 г.

Фактори за оперативния резултат 
към първо полугодие
2019 г. групата отчита 
(евро '000)

 

 

EBITDA НА ДИВИЗИЯ БАТЕРИИ

6 243

56.15% спрямо същия период на 2018 г.

EBITDA НА ДИВИЗИЯ РЕЦИКЛИРАНЕ

4 600

20.42% спрямо същия период на 2018 г.

EBITDA ОТ ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

-1 403

35.19% спрямо същия период на 2018 г.

Сравнителен анализ на

резултата за първата половина на 2019 г. (евро '000)КОНСОЛИДИРАНА ГРУПОВА

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

9 440

66.98% спрямо същия период на 2018 г.

EBITDA НА БИЗНЕС СЕГМЕНТ OЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

10 566

57.34% спрямо същия период на 2018 г.