Управление на резултатите и насоки

Оперативни резултати
на групата за
трето тримесечие на
2022 г.
(евро '000)

Приходи

149 835

10.65% спрямо съпоставимия период

НОРМАЛИЗИРАНА EBITDA

13 594

(24.55%) спрямо съпоставимия период

ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ

5 867

(34,34%) спрямо съпоставимия период

Фактори за оперативния резултат
на групата за
трето тримесечие на
2022 г.
(евро '000)

 

 

EBITDA НА ДИВИЗИЯ БАТЕРИИ

8 819

(19%) спрямо съпоставимия период

EBITDA НА ДИВИЗИЯ РЕЦИКЛИРАНЕ

2 352

(69%) спрямо съпоставимия период

EBITDA ОТ ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

754

44% спрямо съпоставимия период

EBITDA NOUR GROUP

1 435

100% спрямо съпоставимия период

Сравнителен анализ на

резултата за трето тримесечие на 2022 г.

(евро '000)КОНСОЛИДИРАНА ГРУПОВА EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

13 594

(24.55%) спрямо съпоставимия период

EBITDA НА БИЗНЕС СЕГМЕНТ OЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

8 819

(19%) спрямо съпоставимия период