Управление на резултатите и насоки

Оперативни резултати
на групата към
второ тримесечие
2020 г.
(евро '000)

Приходи

70 114

10.91% спрямо съпоставимия период

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

8 765

4.82% спрямо съпоставимия период

НЕТНА ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЦИ

2 700

30.89% спрямо съпоставимия период

Фактори за оперативния резултат
на групата към
второ тримесечие
2020 г.
(евро '000)

 

 

EBITDA НА ДИВИЗИЯ БАТЕРИИ

7 092

18.51% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА ДИВИЗИЯ РЕЦИКЛИРАНЕ

2 383

45.55% спрямо съпоставимия период

EBITDA ОТ ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

389

64.45% спрямо съпоставимия период

Сравнителен анализ на

резултата към второ тримесечие на 2020 г. (евро '000)КОНСОЛИДИРАНА ГРУПОВА

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

8 765

4.82% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА БИЗНЕС СЕГМЕНТ OЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

9 475

8.55% спрямо съпоставимия период