Уведомления и новини

Съветът на директорите е приел Политика за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и вътрешните актове на дружеството. Съгласно приетата политика, Съветът на директорите е създал и поддържа система за разкриване на информация.

  • Системата за разкриване на информация гарантира еднакъв достъп до информация на адресатите (акционери, заинтересовани лица и инвестиционната общност) и не позволява злоупотреба с вътрешна информация.
  • Вътрешната информация се оповестява в съответствие със законоустановените форма, ред и условия чрез избрани медийни агенции.
  • Дружеството използва единна точка за разкриване на информация по електронен път, като по този начин информацията достига в некоригирана форма, както до обществеността, така и до КФН и регулирания пазар на ценни книжа.
  • Информацията в некоригирана форма и в същия обем се публикува на електронната страница на дружеството.
  • Изпълнителното ръководство на дружеството гарантира, че системата за разкриване на информация, предоставя изчерпателна, навременна, вярна и разбираема информация, която позволява обективно и добре информирано вземане на решения и оценка.
2023

ноември

август

юли

май

април

януари

2022

октомври

септември

юли

май

април

март

януари

2021

декември

ноември

октомври

септември

август

юли

юни

май

април

март

януари

2020

декември

ноември

октомври

септември

август

юли

юни

май

април

март

февруари

януари

2019

декември

ноември

октомври

септември

август

юли

юни

май

април

март

февруари

януари

2018

декември

ноември

октомври

септември

август

юли

юни

май

април

март

февруари

януари

2017

декември

ноември

октомври

септември

август

юли

юни

май

април

март

февруари

януари

2016

декември

ноември

октомври

септември

август

юли

юни

май

април

март

февруари

януари

2015

декември

ноември

октомври

август

юли

юни

май

април

март

февруари

януари

2014

декември

ноември

октомври

септември

август

юли

юни

май

април

март

февруари

януари

2013

декември

ноември

октомври

септември

август

юли

юни

май

април

март

февруари

януари

2012

декември

ноември

октомври

септември

август

юли

юни

май

април

март

февруари

януари