Извънредно присъствено заседание на общо събрание на акционерите на дружеството на 07.12. 2015 г.

ФИНАНСОВИ
27 октомври 2015

Съветът на директорите на МОНБАТ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 07.12. 2015 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1”, при следния дневен ред и предложения за решения:

 • Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Иван Карагеоргиев и Ойген Петерханс от длъжността им като членове на Съвета на директорите на МОНБАТ АД и избира Петър Бозаджиев и Йордан Карабинов на тяхно място за нови членове на СД на дружеството.
 • Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в София 1407 , бул. Черни връх 32А, ет. 4, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на МОНБАТ АД за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.
 • Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на МОНБАТ АД – гр.София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.
 • По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
 • При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 22.12.2015 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.30 часа до 10.20 часа.
 • За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.
 • Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 21, ал. 3 от Устава на МОНБАТ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
 • В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преyпълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.
 • СД на МОНБАТ АД - гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на заседанието на общото събрание на акционерите.
 • МОНБАТ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща investorrelations@monbat.com като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.
 • Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.
 • Съветът на директорите на МОНБАТ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 26.10.2015 г. е 39 000 000.
 • На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на МОНБАТ АД – гр. София е 23.11.2015 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com