Май

Месечен резултат
29 юни 2021

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през май 2021 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 27 547  хил. лева, което представлява ръст от 53,10 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи през месец май 2020 г.

Консолидираните данни за първите пет месеца на 2021 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 146 790 хил. лева, което представлява увеличение от 33,70% в сравнение с консолидираните нетни приходи от продължаваща дейност за същия период на 2020 г.

Реализираните през първите пет месеца на 2021 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 146 790 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция

139 836  хил. лева

Стоки

      199  хил. лева

Услуги

   2 521  хил. лева

Други

   4 234   хил. лева

 

Реализираният консолидиран резултат преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец май 2021 г. е печалба в размер на 1 044 хил. лева, което представлява намаление от 28.70 % спрямо реализирания консолидиран резултат преди облагане с данъци за съпоставимия период.

Консолидираните данни за първите пет месеца на 2021 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 11 037 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 111,20% в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2020 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през май 2021 г. консолидирана EBITDA в размер на 3 449 хил. лева, което представлява увеличение от 13,70% в сравнение  с консолидираната EBITDA през май  2020 г. 

            Консолидираните данни за първите пет месеца на 2021 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 20 963  хил. лева, което представлява увеличение от 52,20 % в сравнение със същия период на 2020 г.    

 

Бележки:

1) Реализираните други приходи в съпоставимия период за първите пет месеца на 2020 са коригирани с 1 305 хил. лева, като стойността на корекцията е формирана от приходи във връзка с активи, продадени на обратен лизинг, за които след преглед е установено, че критериите в МСФО 15 за признаване на приход и респективно отписване на отчетна стойност на направените продажби не са покрити.

2) През май 2020 г. е отчетен приход във връзка с очаквана субсидия за рециклиране на скрап акумулаторни батерии на територията на Република сърбия за 2019 г. в размер на 1,414 хил. лева, тъй като е сключен договор между Монбат Рисайклинг Сърбия и министерството на Република Сърбия, който потвърждава размера и плащането на субсидията.

През  май 2020 г. все още не е отчетен приход във връзка с очакваната субсидия за 2020 г., тъй като размерът на същата е определен през юни 2021 г. Очаква се плащането на субсидията от правителството на Република Сърбия да бъде извършено през юли 2021 г.