Публикуване на консолидиран отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации, ISIN код BG2100023170

ФИНАНСОВИ
30 ноември 2018