Редовно заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ АД за 2023

Корпоративни
29 юни 2023

Във връзка с проведеното на 29.06.2023 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ  АД, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите одобрява доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията  на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД за 2022 г. Докладът е достъпен на електронната страница на дружеството – https://www.monbatgroup.com

2.Общото събрание на акционерите прие решение   за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2022 г. и част от неразпределената печалба от предходни години., а именно: Нетната печалба на дружеството, реализирана през 2022 в размер на 1 219 498 .73 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, заедно с част от неразпределената печалба  от предходни години в размер на 2 780 501.27 лева като обща сума на дивидента е 4 000 000 лв.  Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента.

Избрана банка за изплащане на дивидент на акционерите в регистър А при Централен регистър – Централен депозитар – Уникредит Бубанк АД.

3.Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

4. Общото събрание на акционерите прие решение за промени в състава на съвета на директорите, а именно: освобождава като член на Съвета на директорите на Монбат АД  Флориан Хют.

5. Общото събрание на акционерите прие решение за промени в Устава на дружеството.