Бяла книга

Настоящата Бяла книга обобщава в ясна и разбираема публична форма политиките и практиките на Монбат АД, които имат връзка с приложението на кръговите икономически принципи в дейността на компанията. Разгледани са всички аспекти от дейността, като информацията е представена максимално изчерпателно, за да обслужи информационните потребности на всички групи заинтересовани страни.  Приложени са инфографики, диаграми и др. визуални материали, които да онагледят основната информация.

Резюме

Резюме

Ролята и спецификата на тази Бяла книга не е само да представи в структуриран и достъпен за обществото вид информацията за кръговите принципи в бизнеса на Монбат. Нейното предназначение е да бъде постоянно актуализиращ се документ, т.е. да бъде допълвана с всички нововъведения, които имат отношение към дейността и повлияват въздействието на компанията върху обществото, икономиката на България и ЕС и околната среда изобщо.
Основен принцип в корпоративната политика на Монбат е да се следва йерархията на устойчивото развитие, в която се търси постигането на устойчив баланс между социалните и екологичните принципи, които водят до стабилно  икономическо развитие. Както в повечето компании с глобален мащаб на действие, стремежът на Монбат е към изграждане на ефективен капацитет и повишаване на човешкия и корпоративния капитал в посока на устойчивостта – специалистите и екипите по устойчивост (технолози, еколози, вътрешни одитори и др.) вече са част от основната структура на компанията. Значителна дял от печалбата на групата се инвестира в усъвършенстване на технологиите за намаляване на риска от замърсяване в процесите на рециклиране и производство на батерии. Постигането на „близка до 100%“ преработка на излезлите от употреба оловно-киселинни батерии не е визия, а стратегия за групата, в чиято реализация синергийно са включени всички компании, които са част от нея.

Бизнес профил на Монбат

Бизнес профил на Монбат

Групата компании Монбат произвежда стартерни и индустриални оловно-киселинни батерии за пътни превозни средства, плавателни съдове, военна техника, телекомуникационни системи и инсталации за производство на соларна енергия. Тя е най-големият производител на батерии на Балканския полуостров и четвъртият най-голям в Европа. Батериите, произвеждани от Монбат и дъщерните дружества, са представени на над 70 пазара на 5 континента. Бизнесът на групата е напълно вертикално интегриран, т.е. включва рециклирането на излезли от употреба батерии, производството на нови батерии и търговията с тях.


Монбат е част от паневропейския сектор за производство на батерии, който обхваща 15 държави-членки на ЕС и в който са заети над 20 хиляди души. Данните на Международната асоциация по оловото (ILA) сочат, че през последните 10 години тези производители са инвестирали над 2 млрд. евро в иновации, насочени към подобряване на характеристиките и качеството на произвежданите батерии, вкл. и в удължаване на жизнения им цикъл, което намалява обема на излезлите от употреба батерии, представляващи опасни отпадъци. Амбициозните цели на сектора са до 2025 г. пазарът на конкурентни и устойчиви енергийни решения, свързани с производството и приложението на батерии да има нетна стойност от 250 млрд. евро годишно, което е дефинираната цел на Европейската асоциация за акумулаторните батерии (ЕААБ).

Принципи на кръговата икономика

Прилагане на принципите на кръговата икономика – примерът и опитът на Монбат АД

Също така, в края на януари 2021 г. ЕК одобри и допълнителна помощ от ЕС на стойност 2,9 млрд. евро за публични инвестиции в сектора за производство на батерии, насочени към подкрепа на изследвания и иновации в тази стратегическа верига на доставки. Проектът покрива цялата екосистема в контекста на кръговата икономика – от осигуряването на суровини, през производството на клетки и пакети батерии, до рециклирането и производството от вторични суровини. Очаква се тази подкрепа от ЕС да доведе до инвестирането на допълнителни 9 млрд. евро от частни инвеститори или общо проектът ще мобилизира 12 млрд. евро за развитие на сектора за производство на батерии.

Вертикално интегрираният бизнес модел на групата Монбат включва четири основни функции, които покриват цялата верига на доставки – от извличането на суровините за рециклиране, през самите логистични процеси на доставка до рециклиращите мощности, същинското рециклиране (олово и оловни сплави и полипропилен), до производството и продажбата на батериите към пазара. Философията на този тип организация на икономическите дейности е основана на принципите на кръговата икономика.

Тя е в съответствие с един от основните принципи на индустриалното развитие на ЕС, а именно – осигуряването на достъпни и достатъчни по обем за нуждите на производителите вторични суровини чрез рециклиране. Производството, възможностите за промяна в приложението и рециклирането на оловно-киселинни батерии е един от примерите за най-пълно и успешно прилагане на кръговите принципи.

Кратък обзор


Развитието на кръговата икономика като водещ икономически принцип в групата Монбат е свързано не само със законодателството и обществената подкрепа, а основно с мобилизацията на частния капитал и финансиране, което води до ефективно и многократно използване на ресурсите. Интеграцията и устойчивото управление на цялата верига на доставки води до подобряване на предвидимостта и качеството на процесите във всички компании от групата. Новите  изисквания за произхода на суровините и материалите и отговорността за тяхното използване от пускането на пазара до края на продуктовия жизнен цикъл изискват и нови начини за мониторинг и контрол на всички доставчици на материали и на всички потребители и клиенти, които се упражняват целенасочено и в съответствие с добрата бизнес практика.

Основната цел на кръговия модел на Монбат е системната промяна

Стремежът на компанията е да приложи изискванията спрямо цялата верига за доставки и цялата индустрия. От продуктовия дизайн и технология, през новите бизнес модели и новите подходи за опазване на ресурсите в природата (удължаване на жизнения цикъл на батериите с 30-35% през последните 20 г.), трансформацията на отпадъците в ресурси (рециклиране на максимална част от вложените в батериите суровини) до придобиващите по-широко разпространение нови модели на потребителско поведение – целият индустриален контекст се променя в насока, в която Монбат работи през последните 21 г.

Обективният поглед върху дейността на компанията показва, че тя вече поне през последните 7 години значително надминава настоящия среден за ЕС дял на вложени рециклирани суровини (около 65%) и обикновено покрива минимално изискуемия към 2030 г. дял на рециклирано олово в оловно-киселинните батерии произвеждани в ЕС, който е 95% (в амбициозния вариант за прилагане). Нещо повече, оловно-киселинните батерии имат ценово и екологично предимство пред литиево-йонните, защото последните попадат в Клас 9 от категоризацията на опасните продукти за превоз и не могат да бъдат транспортирани по въздух.

При производството на батерии има високо потребление на ресурси, а след излизане от употребата им в края на жизнения цикъл те се превръщат в опасни отпадъци, а рециклирането е сигурен и икономически ефективен начин за обезвреждането им. Необходимо е организирането на вериги за събиране и безопасно оползотворяване на използваните батерии (стартерни и индустриални) и организацията на непрекъснат технологичен процес за добиване на годни за производство суровини от процеса на рециклиране. Нещо повече, при индустриалните батерии и батериите за електрически превозни средства, принципите на кръговата икономика обхващат не само рециклирането, а акцентират върху повторното използване или промяната на предназначението на батериите. Също така, при самата развойна дейност на новите модели батерии, инженерите на Монбат ги проектират така, че рециклирането след края на жизнения им цикъл да бъде максимално улеснено.

Монбат е част от интегрираната верига за доставки в сектора на оловно-киселинните батерии в ЕС, който е икономически устойчив и произвежда вторично олово на стойност 2 млрд. евро годишно. Технологичното развитие на всички типове батерии и тяхното производство по устойчив начин е един от стратегическите императиви за ЕС и в частност – за България. Това се определя от бурното развитие на електрическите превозни средства и тенденцията за тяхното все по-широко навлизане на пазара и приемане от потребителите. Все пак, основната част от автопарка навсякъде по света продължава да се състои от автомобили с двигатели с вътрешно горене, които използват два основни типа стартерни батерии, произвеждани от Монбат и Старт – залети (EFB) и с използване на абсорбирана стъклена вата (AGM).

Последните се използват основно в по-съвременните типове автомобили със start-stop системи, системи за регенериране на енергия при спиране и в мотоциклетите (заради устойчивостта на вибрации). Също така, въпреки основното приложение на литиево-йонни батерии за задвижване, всички електромобили използват 12-волтови помощни (AUX) батерии, необходими за нормалното и балансирано функциониране на системите, които не са свързани със задвижването. Може да се каже, че приложението на всички типове оловно-киселинни батерии във всички типове пътни превозни средства остава неизменно, респ. търсенето им също продължава да расте с устойчивите темпове на нарастване на транспортните средства в света. Това изисква и добре организирани и ефективно функциониращи системи за изтеглянето им от употреба след края на жизнения им цикъл, по примера на вертикално интегрирания модел на Монбат.

В европейски и глобален мащаб, навлизането на електромобилите и по-слабото на моменти търсене на конвенционални стартерни батерии се компенсира от по-широкото прилагане на оловно-киселинни индустриални (стационарни) батерии в различни сектори на индустрията, домакинствата и др. Необходимостта от „складиране“ на произведената от ВЕИ електроенергия увеличава търсенето на ефективни и устойчиви батерии или цели системи от взаимосвързани решения, основани върху различни типове батерии, но за момента с приоритет върху приложението именно на оловно-киселинните. Преминаването към Четвъртата вълна на индустриалната революция (Индустрия 4.0) води до все по-широко използване на подобни системи. заради тяхната ценова ефективност и добри възможности за генериране на електричество. Същото важи и за обезпечаването на перспективите за навлизане на 5G интернет технологиите (средно с 3 пъти по-висока енергоемкост от 4G мрежите) с надежден и независим от мрежите източник на електроенергия, които ще изискват ново оборудване и допълнителна енергоосигуряваща инфраструктура.

По данни на Световния икономически форум в периода до 2030 г., глобалното производство на батерии следва да нарасне 19 пъти, за да бъдат ефективно реализирани целите свързани с прехода към нисковъглеродна икономика. Също така, развитието на start-stop технологията в автомобилите с ДВГ допринася за намаляването на вредните емисии и подобряването на качеството на атмосферния въздух. Предвижданията показват, че глобалното търсене на капацитет при стационарните и мобилни приложения ще се утрои – от необходимите през 2017 г. 4,67 тераватчаса до 15 тераватчаса през 2030 г.

Производството на батерии е процес, който изисква високи инвестиционни разходи – за научна и развойна дейност, въвеждане в икономически обосновано производство, насищане на пазарите с продукти на поносима за всички потребители цена и на последно логически, но едва ли не на първо по важност място – тяхното устойчиво и безопасно складиране и рециклиране след края на техния „живот“. Рециклирането на батерии е събирателно определение за десетки, ако не и стотици технологични процеси, които водят до икономически обоснован процес, в който вторичните суровини получават качествата на пълноценна суровина за производство.

Предимствата на кръговия модел, прилаган от Монбат, са свързани с неговата практическа и финансово ефективна интеграция. Възможностите да се произвеждат самостоятелно повечето от необходимите суровини и изделия за крайния продукт са в съответствие с прилаганите в ЕС принципи за осигуряване на 100% независимост на суровинните доставки от трети страни (извън ЕС).

Олово и оловни сплави

Олово и оловни сплави

Оловото и оловните сплави са сред основните суровини, използвани от Монбат за производствения процес – между 51 и 91% от масата на батериите се дължат на тях (средният дял в актуалната продуктова гама на Монбат е 57%). Следва да се отбележи, че оловото е един от най-добре поддаващите се на рециклиране метали (с ниски загуби и неизменни качества), респ. е изключително подходящ за създаване на кръгови икономически цикли. Основният дял от суровината в произведените от Монбат батерии (между 90 и 100%) е именно олово от вторично производство.

Още през 2000 г. Монбат открива и въвежда в експлоатация първата инсталация за рециклиране на оловно-киселинни батерии в гр. Монтана. Предимството на тази дейност е свързано не само с обезпечаването на устойчив и надежден източник на основната суровина за производството, но и с факта, че излезлите от употреба оловно-киселинни батерии се оползотворяват почти изцяло (между 96 и 98% от масата на батерията). Благодарение на този процес в околната среда не попадат олово и оловни съединения, от изоставени батерии и/или прилагането на недобросъвестни методи за извличане на оловото – напр., отделяне на оловните клетки от кутията и допускането на изливане на електролит в канализацията или директно в околната среда. Икономическият и екологичният ефект от инвестицията е непосредствен и осезаем – в периода 2001-2003 г. компанията започва да произвежда нови батерии, използвайки приблизително 54% рециклирано олово.