Дейности за устойчиво развитие

Разбирането на корпоративното ръководството на Монбат за устойчивото развитие е основен принцип, интегриран в структурата на компанията и в корпоративните ценности – стремеж към надхвърляне на очакванията, гъвкавост, качество и интегритет. Дейността на компанията за устойчиво развитие обхваща три основни области – бизнеса, екипа и околната среда.

Бизнес

Бизнесът

Вътрешната корпоративна ценностна система на Монбат управлява всички бизнес отношения. Основни принципи на бизнес устойчивостта на Групата са:

Идентифициране на ключовите групи заинтересовани страни

Корпоративното ръководство на Монбат осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му.
Монбат идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност следните групи лица: инвеститори (акционери и държатели на дългови ценни книжа), работници и служители, доставчици, клиенти и дистрибутори, кредитори, други контрагенти, свързани с осъществяване на дейността на икономическата група, местна общност и други заинтересовани лица.

Дейността на Монбат

Непрекъснато прилагане на гъвкави и иновативни решения във всеки конкретен елемент от дейността.
Това включва процеси от извършване на due diligence на доставчици, минавайки през Иновационния център, фокусиран върху разширяване на дълбочината на рециклирането и намалване на отпадъчните материали.
В производствените цикли Монбат въвежда рециклирането и преработката, за да осигури устойчив интегриран бизнес модел.
Гъвкавите и онлайн базирани вътрешни процеси в групата понижават транспортните разходи и екологичния отпечатък от дейността на групата. 

Високо качество

Постоянно спазване на строгите критерии за опазване на околната среда и безопасност на производството, сертифицирани по международно признати стандарти.

Хора

Хората

Ангажиментът към устойчиво развитие, поет от Монбат, не е насочен само към екипа на икономическата група, а обхваща в по-широк смисъл цялото обществото в България.

Отдадеността на Монбат да открива, определя и развива потенциала се отразява и в програмите за корпоративна отговорност на групата, които могат да бъдат разделени в следните области:

 • Развитие на работна среда с гарантирани модерни и здравословни условия, предоставяне на пакет възнаграждение с допълнителни придобивки.
 • Продължаващо обучение и професионални тренинги за настоящи и бъдещи служители и възможности за кариерно развитие в рамките на групата.
 • Програма за корпоративна социална отговорност за откриване и развитие на таланти сред деца и младежи както в рамките на групата компании, така и извън нея към деца, младежка култура и креативност в България. Програмата включва конкурс в областта на литературата, изкуството и артистичното изпълнение на традиционни местни теми, като на кандидатите се дава възможност да продължат да развиват своите таланти с професионални обучения и ментори.
 • Запазване на традиционни културни ценности.
 • Подкрепа на местните общности.
 • Подкрепа на спорта в места, където страната или регионът показва потенциал за израстване на таланти.
Околна среда

Околна среда

Икономическата група инвестира в дейности, насочени към предотвратяване или намаляване на замърсяването, с максимално въздействие върху човешкото здраве и опазването на околната среда.

Едно от най-разпознаваемите действия за устойчиво ангажиране с проблемите на околната среда са четирите завода за рециклиране, предназначени да допринесат за устойчивото управление на ресурсите с по-нисък екологичен отпечатък от дейността на групата.

Решенията за устойчива околна среда на Монбат включват:

 • Внедряване на управление на веригата за доставки въз основа на принципите за устойчивост в рамките на групата и по отношение на доставчиците.
 • Управление на ресурсите и отпадъците с цел ефективно използване и минимизиране на отпадъците, например ефективно използване на електроенергия и топлинна мощност/термална енергия; минимизиране и рециклиране на отпадъците чрез програма за разделно събиране и депониране на отпадъци.
 • Вътрешен мониторинг за предотвратяване на замърсяването и непрекъснати инвестиции в най-съвременните технологии и управленски практики.
 • Ясна и точна екологична информация за клиентите, доставчиците и широката общественост относно продуктите, услугите и дейностите.
 • Участие в дългосрочни социално полезни проекти в областта на опазване на околната среда, например чрез изграждане и развиване на мрежа от контейнери за събиране на употребявани батерии от дистрибуторите.
 • Осигуряване на повторна употреба на основни материали като олово и полипропилен, получавани от скрапа. Те се рециклират в материали за повторно влагане в производството, както в рамките на групата, така и извън нея като се продават на външни контрагенти.

Система за самоконтрол

Създаването и функционирането на система за вътрешен контрол е предназначено за постигане на непрекъснато съответствие с екологичните и здравни разпоредби и разпоредбите за безопасност въз основа на Интегрираната система за управление. Системата за самоконтрол оценява ефикасността и ефективността на системата за управление и операциите на Монбат като цяло.

Управление на риска

Като естествена част от управлението на риска, Монбат има разработен план за спешни действия за предотвратяване на последствията от бедствия и аварии. Съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и актовете по прилагането му и Закона за защита при бедствия, този план има за цел да подготви персонала на място за действия и да осигури правилното съобщаване на процеса и процедурата за провеждане на съответните спасителни и аварийно-възстановителни дейности на територията на обекта и осигуряване на необходимите мерки за възстановяване на околната среда.

Опазване на околната среда

Употребяваните батерии са сред широко разпространените вредни отпадъци и компанията допринася значително за опазването на околната среда чрез събирането, неутрализирането и рециклирането на такива батерии.

Системата за управление, свързана с околната среда, е сертифицирана по ISO 14001 – стандарт, който се фокусира върху деликатния баланс между поддържането на ефективност и намаляването на въздействието върху околната среда, като ангажира всички нива на организацията, за да постигне и двете цели.

Обява за среща за обществено обсъждане

„МОНБАТ” АД, 1407, гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 32А, ет. 4 на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: «Комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на инсталацията за производство на оловно киселинни акумулаторни батерии /ИПОКАкБ/ и инсталацията за рециклиране на батерии /ИРБ/» в «МОНБАТ» АД, площадка гр. Монтана.

Срещата ще се проведе на 09.10.2018 г.дата/ден от 11 00.часа в сградата на Община Монтана, гр Монтана Център, ул. „Извора“ №1. Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа в: Община Монтана, гр. Монтана Център, област Монтана, ул. «Извора» №1 и РИОСВ - Монтана, гр. Монтана, област Монтана, ул. «Юлиус Ирасек» №4.

Писмени становища могат да се представят в община Монтана и РИОСВ- Монтана на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Богдана Иванова, тел. 096 / 393 101, 096 / 393 189; GSM : 0886 / 430 414, Е-mail : ekolog1@monbat.com или office@monbat.com