Нашата ангажираност

Групата Монбат е надежден партньор и устойчива, вертикално интегрирана структура. Тя предлага решения за акумулаторната индустрия – стартерни и стационарни, стреми се да развива все повече интегритета и социалното многообразие на своя екип и заинтересовани лица.

Ангажираността на Монбат се базира на изпълнението на световно признати стандарти, каквито са Принципите на Глобалния договор на ООН.
С включването на тези стандарти в своите вътрешни политики и процедури и със създаването на култура на етичност и добросъвестност, Монбат задава стандарти за устойчив бизнес растеж.

Управление на устойчивостта

Комитетът по устойчиво развитие управлява всички стратегически аспекти на отговорното корпоративно поведение и устойчивото развитие в рамките на групата Монбат.

Членове на Комитета са:

  • Главен изпълнителен директор
  • Изпълнителен директор
  • директор Управление на веригата за доставки
  • директор Човешки капитал
  • директор за връзки с инвеститорите
  • директор Маркетинг и комуникации
  • директор Осигуряване на качеството

Всяко тримесечие комитетът проучва всички аспекти на бизнес развитието и процесите в рамките на групата по отношение на осигуряването на устойчиво корпоративно поведение, както и по отношение на въвеждането на тези принципите в обичайната дейност на дружествата от групата.